Продукти Разширено

Декларация за защита на личните данни

1. Видове лични данни ,които се обработват:

АСИКОН 2000 ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент"). При обработването на лични данни АСИКОН 2000 ООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически мерки.
Под лични данни
се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя - физическо лице чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
АСИКОН 2000 ООД използва "бисквитки" на сайта, за което дружеството не събира или обработва лично данни.

Лични данни които обработваме:

-Име;
-фамилия;
-парола;
-адрес;
-имейл;
-телефонен номер;

Горепосоченото изброяване е изчерпателно.
АСИКОН 2000 ООД ще обработва посочените от потребителя данни с оглед изпълнение на договорните си задължения, като в тази връзка съхранява и начините на плащане или доставка.

2. Цели и срок на обработването:

АСИКОН 2000 ООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:
-Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
-Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
-Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на неперсонализирана реклама.
-Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на персонализирана реклама.
-Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на
АСИКОН 2000 ООД във връзка с развитието на неговата търговска дейност.

-Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква "в", чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
-Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на
АСИКОН 2000 ООД във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.
Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на
АСИКОН 2000 ООД за периода, през който акаунтът на физическото лице – ПОТРЕБИТЕЛ в сайта е активен (действащ), както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа или причината за деактивиране.
С цел извършване на всяка доставка на
АСИКОН 2000 ООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на следните лицензирани пощенски оператори – куриери, а именно: ЕКОНТ , СПИДИ или БЪЛГАРСКИ ПОЩИ. В тези случай потребителят може да получава електрони известия или обаждане по телефон.
3. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ – субект на лични данни, както начините за тяхното осъществяване:
-Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.

-Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от АСИКОН 2000 ООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на АСИКОН 2000 ООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
-Право "да бъдеш забравен" – Потребителят има право да поиска от
АСИКОН 2000 ООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на АСИКОН 2000 ООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.

-Право на корeкция – В случай че личните данни обработвани от страна на АСИКОН 2000 ООДса неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.

-Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от
АСИКОН 2000 ООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на АСИКОН 2000 ООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
-Право на възражение – Потребителят има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
-Право на жалба – В случай че потребителят има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към
АСИКОН 2000 ООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
-Разширени права във връзка с автоматизираното обработване на лични данни и профилиране – Що се касае до автоматизирано обработване включващо и профилиране, потребителят наред с гореописаните права има и допълнителното право да поиска човешка намеса от страна на
АСИКОН 2000 ООД и да оспори автоматизираното решение. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права ПОТРЕБИТЕЛЯТ при тяхното осъществяване следва да отправя до
АСИКОН 2000 ООД всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес: office@pharmacie.bg или по пощата на следния адрес: гр. Поморие ул.Тутракан 4 . Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. "unsubscribe".
Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от
АСИКОН 2000 ООД, за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.
При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя
АСИКОН 2000 ООД ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.
Лични данни, без които не може:
За целите на изпълнението на договора и създаването на клиентски акаунт при попълване на заявление за първоначална регистрация е абсолютно необходимо АСИКОН 2000 ООД да получи от потребителя следните лични данни: име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер.

Сигурност на личните данни:

АСИКОН 2000 ООД предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност и възможно най-всеобхватна защита на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ от нежелан достъп. Наред с това дружеството използва процедура по криптиране в някои области като например клиентския акаунт, формуляра за контакт на сайта и др. АСИКОН 2000 ООД за обработването на предоставената от потребителя информация използва също така и SSL – протокол, за да предотврати или поне ограничи възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Това обстоятелство може да бъде установено от статуса на браузъра на потребителя и по-скоро от това, че символът катинар е заключен и адресната лента започва с "https".
АСИКОН 2000 ООД освен за целите на обработване на поръчките и извършване на доставка на поръчаните стоки не предава обработваните лични данни на трети лица.
Лица обработващи лични данни и обработка на лични извън ЕС:
АСИКОН 2000 ООД може да използва трети (външни) юридически или физически лица обработващи лични данни за горепосочените цели на обработване на лични данни. Обработващите лични данни обработват личните данни по възложение на АСИКОН 2000 ООД и са задължени спрямо дружеството да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и имат достъп само до данни необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват или до степента, до която потребителят се е съгласил с обработката и използването на данните. В случай, че АСИКОН 2000 ООД избере за доставчици на услуги лица обработващи лични данни в страни извън ЕС, които нямат признато високо ниво на защита на личните данни дружеството ще гарантира адекватната защита на личните данни чрез договорни разпоредби или други надлежни правни инструменти.
Личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, като органи за контрол на административни правила или за наказателно преследване само в рамките на допустимото от закона.

Съгласие за обработване на лични данни:
Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” разположен на уебсайтa www.pharmacie.bg ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:
-Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър;
-Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, вайбър или друг подходящ електронен път;
-Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта
АСИКОН 2000 ООД може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.
-Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, поща или вайбър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. Участие в марекетингови проучвания по имейл, поща или вайбър.