Продукти Разширено

Общи условия

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА/ОБЩИ УСЛОВИЯ/
Общи разпоредби

Прочетете изцяло и внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки от разстояние чрез използване на интернет сайта www.pharmacie.bg , преди да извършите каквито и да било действия на сайта.

Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg е собственост на АСИКОН 2000 ООД , ЕИК : 102900558 , със седалище и адрес на управление: България, гр. Поморие , Община Поморие ПК 8200 ул. Тутракан №4 и представлява електронен магазин за поръчка и доставка на стоки.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват правно съглашение между Вас като потребител на сайта и АСИКОН 2000 ООД , ЕИК : 102900558 , със седалище и адрес на управление: България, гр. Поморие , Община Поморие ПК 8200 ул. Тутракан №4

Вашето приемане на ОБЩИ УСЛОВИЯ става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения бутон „РЕГИСТРИРАМ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Поръчките направени в Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg се обслужват от Аптека Тилия гр.Поморие ул.Проф.Стоянов 48 притежаваща разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № 3953-8/29.05.2020 от Изпълнителна агенция по лекарствата с управител маг.фарм ДОБРОМИРА ЛЮБОМИРОВА ДЖОВАНОВА
АСИКОН 2000 ООД е регистрирано като администратор на лични данни с № 311766
Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg е регистрирана от Изпълнителна агенция по лекарствата в списъка на лицана извършващи търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание.

Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg предлага на сайта лекарства без рецепта, хранителни добавки, медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, козметика, билки, разрешени за употреба и продажба в Република България.

Регистрация и поръчка на сайта на онлайн аптека Тилия www.pharmacie.bg могат да направят само пълнолетни лица навършили 18г. Непълнолетни лица могат да правят поръчки на сайта чрез законните си представители.

Ограничения

Закупуване на предлаганите стоки е допустимо само в обичайните за лични нужди с нетърговска цел количества.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: office @pharmacie.bg

Цените на продукти те в онлайн-аптека Тилия на адрес www.pharmacie.bg собственост на АСИКОН 2000 ООД важат само и единствено за поръчки направени онлайн.Те се различават от цените в физическите аптеки на дружеството.Цените са за 1бр. в лева с ДДС
Промоционалните активности обявени в онлайн аптеката на АСИКОН 2000 ООД се отнасят само и единствено за онлайн-аптеката на АСИКОН 2000 ООД . Всички промоционални активности важат до изчерпване на наличните количества.

Легални дефиниции и определения

1.Онлайн-аптека Тилия на адрес www.pharmacie.bg се нарича за краткост “САЙТA”.
2.Доставчик на предлаганите стоки e АСИКОН 2000 ООД

3.Домейн е името по което сайта може да бъде достъпен - www.pharmacie.bg

4. Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.pharmacie.bg ;

5.Стоки - предлаганите на сайта лекарства без рецепта, хранителни добавки, медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, козметика, билки, разрешени за употреба и продажба в Република България.

6. Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в  www.pharmacie.bg , като по този начин е придобило потребителско име и парола, и е изразило съгласие за сключване на договора;

7. Клиенстки профил е обособена част от уебсайта www.pharmacie.bg , съдържаща информация за регистрирано в www.pharmacie.bg лице.Достъпът до профила от регистрираното лице се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на регистрираното лице да направи покупка, да проследи доставката на заявената от него стока, да прави предложения за включване на нови услуги, да дава оценки и да прекрати регистрацията си;

С настоящите общи условия се регламентират взаимоотношенията между доставчика - АСИКОН 2000 ООД и потребителите на САЙТА , при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.
САЙТЪТ предлага възможност за покупка на избрани от потребителя стоки с изключение на лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание , които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА .
Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от дата и часа на публикуването им на САЙТА.
Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.
С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ , Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения с информация относно вашата поръчка или вашия профил в www.pharmacie.bg , както и да получавате информация относно промоции и активности.

Защита на личните данни:
Видове лични данни ,които се обработват :
АСИКОН 2000 ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент"). При обработването на лични данни АСИКОН 2000 ООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически мерк и.
Под лични данни се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя - физическо лице чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
АСИКОН 2000 ООД използва "бисквитки" на сайта, за което дружеството не събира или обработва лично данни.

Лични данни които обработваме :

-Име;
-фамилия;
-парола;
-адрес;
-имейл;
-телефонен номер;

Горепосоченото изброяване е изчерпателно. АСИКОН 2000 ООД ще обработва посочените от потребителя данни с оглед изпълнение на договорни те си задължения, като в тази връзка съхранява и начините на плащане или доставка.

Цели и срок на обработването:
АСИКОН 2000 ООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:
-Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
-Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
-Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на неперсонализирана реклама.
-Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на персонализирана реклама.
-Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на АСИКОН 2000 ООД във връзка с развитието на неговата търговска дейност.

-Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква "в", чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
-Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на АСИКОН 2000 ООД във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.
Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на АСИКОН 2000 ООД за периода, през който акаунтът на физическото лице – ПОТРЕБИТЕЛ в сайта е активен (действащ), както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа или причината за деактивиране.
С цел извършване на всяка доставка на АСИКОН 2000 ООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на следните лицензирани пощенски оператори – куриери, а именно: ЕКОНТ , СПИДИ или БЪЛГАРСКИ ПОЩИ. В тези случай потребителят може да получава електрони известия или обаждан е по телефон .
Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ – субект на лични данни, както начините за тяхното осъществяване:
-Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.

-Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от АСИКОН 2000 ООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на АСИКОН 2000 ООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
-Право "да бъдеш забравен" – Потребителят има право да поиска от АСИКОН 2000 ООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на АСИКОН 2000 ООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.

-Право на корeкция – В случай че личните данни обработвани от страна на АСИКОН 2000 ООД са неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.

-Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от АСИКОН 2000 ООД прехвърляне или предаван?